Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 34/2024Privind implementarea proiectului ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pasii, satele apartinatoare Bajani, Focsanei, Gura Calnaului, Scurtesti, Stancesti ai Vadu Pasii, judetul Buzau2024/04/11
HCL 33/2024Privind aprobarea participarii la ,,Programul vizand sisteme de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate,, cu proiectul” EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI INSTALATIE DE TRATARE A APEI IN COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU” si a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii2024/03/21
HCL 32/2024Privind incheierea unui acord de parteneriat intre comuna Posta Calnau, judetul Buzai în calitate de lider şi comunele Vadu Pasii, Sapoca, Zarnesti, Maracineni, judetul Buzau, in calitate de parteneri pentru realuzarea proiectului ,, CONSTRUIREA, ECHIPAREA, OPERATIONALIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI DE ASISTENTA SI RECUPERARE PENTRU PERSOANELE VARSTICE IN COMUNA POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU in cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de suport pentru persoane varstine Titlu ,,Comunitati de seniori,,2024/03/21
HCL 31/2024Privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale in comuna Vadu Pasii, judetul Buzău2024/03/21
HCL 30/2024Privind punerea la dispozitia concesionarului a terenurilor necesare pentru operare, exploatare si intretinere a obiectivelor aferente sistemelor de distributie a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, pentru obiectivul investitii,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale, comuna Vadu Pasii, satele apartinatoare Bajani, Focsanei, Gura Calnaului, Scurtesti, Stancesti si Vadu Pasii, judetul Buzau,,2024/03/21
HCL 29/2024Privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Pașii, județul Buzău2024/03/11
HCL 28/2024pentru revocarea HCL Vadu Pasii nr. 9/31.01.2024 Privind aprobarea modificarii Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii2024/03/11
HCL 27/2024Privind înființarea serviciului social “Unitate de îngrijire la domiciliu” în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Pașii, județul Buzău și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social “Unitate de îngrijire la domiciliu”.2024/03/11
HCL 26/2024privind rectificarea bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2024 si  a listei de investitii2024/03/11
HCL 25/2024Privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă nr. 407/01.02.2022, prin Actul Aditional nr. 12024/03/11
HCL 24/2024Privind implementarea proiectului „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pasii, satele apartinatoare Bajani, Focsanei, Gura Calnaului, Scurtesti, Stancesti si Vadu Pasi, judetul Buzau”2024/03/11
HCL 23/2024Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I S.A a amlasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri sătești in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau.,,2024/02/29
HCL 22/2024Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri sătesti in coune Vadu Pasii, judetul Buzau2024/02/29
HCL 21/2024Prvind Hotararea nr.21 pentru revocarea HCL Vadu Pașii nr.95/16.11.2023 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii2024/02/29
HCL 20/2024Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2024/02/29
HCL 19/2024Privid dezmembrarea unor terenuri care apartin domeniului privat al comunei Vadu Pasii2024/02/29
HCL 18/2024Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2024 a raportului de gestiune privind rezultatele economico financiare pentru anul fiscal 2023, a organigramei, a statului de functii si a salariilor de incadrare2024/02/29
HCL 17/2024Privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Gloria Vadu Pasii in anul 20242024/02/09
HCL 16/2024Privind aprobarea Proiectului de achizitii publice al Primariei comunei Vadu Pasii, pentru anul 20242024/02/09
HCL 15/2024Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Pasii pe anul 2024 si  a listei obiectivelor de investitii2024/02/09
HCL 14/2024Privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2024/02/09
HCL 13/2024Privind aprobarea Contului de Executie pe anul 20232024/02/09
HCL 12/2024Privind alegerea presedintelui de sedinta2024/02/09
HCL 11/2024Privind transferul dreptului de proprietate publica a UAT Vadu Pasii in proprietatea Statului Roman si administrarea CNAIR-SA2024/01/31
HCL 10/2024Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Vadu Pasii, serviciu public din subordinarea Consiliului Local Vadu Pasii, judetul Buzau2024/01/31
HCL 9/2024Privind aprobarea modificarii Organigramei  si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Pasii2024/01/31
HCL 8/2024Privind aprobarea raportului provind activitatea asistentilor personali ai  persoanelor cu handicap grav din comuna Vadu Pasii pe semestrul II anul 20232024/01/31
HCL 7/2024Privind aprobarea planului de actiuni si lucruri de interes local pe anul 2024 pentru persoanel care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 196/2016 si persoanele care urmează sa efectueze munca nemunerata in folosul comunitatii in cadrul instiutiei noastre2024/01/31
HCL 6/2024Privind aprobarea participarii UAT Comuna Vadu Pasii la Programul national multianual priviind finantarea elaborarii si/sau actualiyarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor loacale de urbanism2024/01/31
HCL 5/2024Privind revocarea HCL NR. 90/16.11.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domneiul privat al Comunei Vadu Pasii, jud Buzau2024/01/31
HCL 4/2024Cu privire la insușirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vadu PASII, JUDETUL Buzau, la data de 31.12.20232024/01/31
HCL 3/2024Privind modificarea HCL nr.29/30.03.2023 pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare destinata reechilibrarii contractului de executie lucrari nr. 285 din 28.09.2020 aferenta proiectului ,,Unitate de ingrijire la domiciliu Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau,, SMIS 1278912024/01/31
HCL 2/2024Privind aprobarea organizarii retelei scoalare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Vadu Pasii, judetul Buzau pentru anul 2024-20252024/01/31
HCL 1/2024Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare pentru Inteprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7,. Al comunei Vadu Pasii2024/01/31
HCL 79/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20242023/10/19
HCL 37/2023 privind implementarea proiectului „REABILITARE SCOALA SCURTESTI,  COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”2023/05/05
HCL 36/2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta2023/05/05
HCL 35/2023 Privind privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitii2023/04/27
HCL 34/2023 Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii2023/04/27
HCL 33/2023 Privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii2023/04/27
HCL 32/2023 Privind aprobarea transmiterii in folosita gratuita, pe perioada determinata, catre Agentia Nationala pentru Locuinte pe durata executiei investitiei, a unui teren in suprafata de 3641 mp care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii, judetul Buzau2023/04/27
HCL 20/2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/02/28
HCL 19/2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2023, lista de invstitii, a raportului de activitate privind anul fiscal 2022, a organigramei, a statului de functii si a salariilor de incadrare2023/02/28
HCL 18/2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vadu Pasii, jud. Buzău2023/02/28
HCL 17/2023 privind trecerea in propietate privata a comunei Vadu Pasii, in scopul stabilirii destinatiei de drum, a unei suprafete de teren intravilan de 2119 mp, cu nr. cad 30783, cv. 9, tarla 83, P 455, 455/1, prin renuntarea la dreptul de proprietate, conform declaratiei notariale nr. 3379  din 15.02.2023, act emis de UNNP-BIN Paun Nicolae 2023/02/28
HCL 16/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă2023/02/28
HCL 15/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia ,,Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului – Buzau”    2023/01/31
HCL 14/2023 pentru acordarea unui stimulent financiar pentru nou- născuți2023/01/31
HCL 13/2023 Privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2023-20282023/01/31
HCL 12/2023 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe semestrul II  anul 20222023/01/31
HCL 11/2023 Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2023 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre2023/01/31
HCL 10/2023 Privind aprobarea transmiterii in folosita gratuita, pe perioada determinata, catre Agentia Nationala pentru Locuinte pe durata executiei investitiei, a unui teren in suprafata de 3641 mp care aparţin domeniului publical comunei Vadu Paşii, judetul Buzau2023/01/31
HCL 9/2023 Privind dezmembrarea unui teren care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii situate in sat Bajani2023/01/31
HCL 8/2023 Privind aprobarea investitiei “Modernizarea Serviciului Local de Salubrizare prin achizitia de dotari specifice” ce urmeaza a fi depus pentru finantare in cadrul Grupului de Actiune Locala Asociatia Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului Buzau, Masura M1/6B – DEZVOLTAREA ECHILIBRATA A SATELOR2023/01/31
HCL 7/2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Vadu Pasii, serviciu public din subordinea Consiliului Local Vadu Pasii, judeţul Buzău2023/01/31
HCL 6/2023 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei consilierilor locali2023/01/31
HCL 5/2023 Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2023/01/31
HCL 4/2023 Privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 20232023/01/31
HCL 3/2023 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei obiectivelor de investitii2023/01/31
HCL 2/2023 Privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţi 2023/01/31
HCL 1/2023 Privind aprobarea  Contului de Execuţie pe  anul 20222023/01/31
HCL 62/2022Privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Vadu Pasii Jud. Buzau􏱽2022/05/16
HCL 61/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă2022/05/16
HCL 60/2022privind aprobarea contractãrii şi garantãrii unui leasing financiar ȋn valoare de 13.800 euro fara tva pentru achiziţionarea unei Autoutilitate de care SC SERVICE CONSLOC VADU PASII2022/04/27
HCL 59/2022Privind MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR. 38/20222022/04/27
HCL 58/2022privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 20232022/04/27
HCL 57/2022privind dezmembrarea unui teren care apartine domeniului privat  din satul Gura Calnaului numar cadastral 30494, T84, Parcela 889, 10192022/04/27
HCL 56/2022Privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 􏰈 COMPONENTA 10 􏰈 FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE 􏰏􏰔􏰓􏰐􏰌􏰘􏰎􏰏􏰋􏰌 􏰌􏰔􏰌􏰊􏰎􏰋􏰓􏰊􏰕 􏰘􏰌􏰊􏰌􏰜􏰏􏰋􏰕􏰝2022/04/27
HCL 55/2022privind darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pasii a imobilului ,,GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT,, situata pe str. Ionut Barbu nr. 49, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii judetul Buzau2022/04/19
HCL 54/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT VADU PASII în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație2022/04/19
HCL 53/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 10.000 mp situată în extravilanul satului Gura Calnaului tarlaua 84, parcela 889, 1019, nr. Cad 30493, proprietatea privata a comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/04/19
HCL 52/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 699 mp situată în intravilanul satului Gura Calnaului tarlaua 4, parcela 28, nr. Cad 30399, proprietatea privata a comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/04/19
HCL 51/2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2022/04/19
HCL 50/2022privind darea in administrare a bunului imobil (teren) apartinand domeniului public al Comunei Vadu Pasii, in suprafata de 12 ha, nr. cadastral 1110, situat in tarlaua 9 a satului Focsanei 2022/04/19
HCL 49/2022Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2022/04/19
HCL 48/2022privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii din satul Focsanei numar cadastral 24689, T14, 15, Parcela 72, 732022/04/19
HCL 47/2022Privind constatarea oportunitatii initierii demersurilor necesare infiintarii Gradinitei cu program prelungit Vadu Pasii2022/03/28
HCL 45/2022Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru consutanta lunara, asistenta juridica si reprezentare in dosare2022/03/22
HCL 44/2022privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Buzău -Mărăcineni” la care UAT VADU PASII este membru asociat2022/03/22
HCL 43/2022Privind atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2022/03/22
HCL 42/2022privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii din satul Gura Calnaului numar cadastral 304732022/03/22
HCL 41/2022pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 20212022/03/22
HCL 40/2022privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2022 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre2022/03/22
HCL 39/2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 21/20222022/03/22
HCL 38/2022privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vadu Pasii, jud. Buzau2022/03/22
HCL 37/2022privind aprobarea numarului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/03/22
HCL 36/2022privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Gloria Vadu Pasii in anul 20222022/03/22
HCL 35/2022Privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/25
HCL 34/2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 20222022/02/25
HCL 33/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 1368 mp situată în intravilanul satului Focsanei, tarlaua 78, p 752, nr. Cad 30171 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/25
HCL 32/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 516 mp situată în extravilanul si intravilanul satului Gura Calnaului, tarlaua 85, p 1009, nr. Cad 27196 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/25
HCL 31/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 800 mp situată în extravilanul satului Gura Calnaului tarlaua 83, parcela 850 nr. Cad 26401 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/25
HCL 30/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 43858 mp situată în extravilanul satului Scurtesti, tarlaua 89, nr. Cad 30258 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/25
HCL 29/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 46000 mp situată în extravilanul satului Focsanei, tarlaua 85, nr. Cad 30438 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/25
HCL 28/2022privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 5500 mp situate in sat Gura Calnaului, tarlaua 84, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2022/02/25
HCL 27/2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei VADU PASII în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/25
HCL 25/2022privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2022-2023 in localitatea Vadu Paşii2022/02/25
HCL 24/2022pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Vadu Pasii2022/02/25
HCL 23/2022privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2022, lista de investitii, a raportului de activitate privind anul fiscal 2021, a organigramei si a statului de functii2022/02/25
HCL 22/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 32300 mp situată în extravilanul satului Scurtesti, tarlaua 93, P 1261, nr. Cad 26828 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/02/11
HCL 21/2022Privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2022/02/11
HCL 20/2022privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii2022/02/11
HCL 19/2022privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 20222022/02/11
HCL 18/2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei obiectivelor de investitii2022/02/11
HCL 17/2022privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţi2022/02/11
HCL 16/2022privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 20212022/02/11
HCL 15/2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Extindere retea de canalizare in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2022/02/07
HCL 14/2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizare drumuri satesti in comuna Vadu Pasii,judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2022/02/07
HCL 13/2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Asfaltare drumuri locale in sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2022/02/07
HCL 12/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2022/02/07
HCL 11/2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 23789 mp situată în extravilanul satului Focsanei, tarlaua 85, nr. Cad 24362 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2022/01/31
HCL 10/2022privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau.2022/01/31
HCL 9/2022Privind stabilirea masurilor necesare asigurarii functionarii platformei, a managementului gunoiului de grajd ,in scopul pentru care a fost construita prin proiectul,’’(Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti)’’,aprobarea Regulamentului de Functionare a Platformei de Gunoi de Grajd,a Contractului de servicii,a modelului de Registru de intrari ,iesiri si a modelului de proces-verbal(proces-verbal predare-primire gunoi,process-verbal predare-primire compost).2022/01/31
HCL 8/2022privind aprobarea Organigramei şi ştatul de functii pentru SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PAŞII2022/01/31
HCL 7/2022privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI, CENTRALA TERMICA, FOISOR”2022/01/31
HCL 6/2022privind “aprobarea documentației de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei Vadu Pașii, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b), coroborat cu art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, societății SERVICE CONSLOC S.R.L. – cu asociat unic U.A.T. Comuna Vadu Pașii”2022/01/31
HCL 5/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT VADU PASII în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație2022/01/31
HCL 4/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunelor Mihailesti si Ghergheasa in Asociatie2022/01/31
HCL 3/2022Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2022/01/31
HCL 2/2022privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii2022/01/31
HCL 1/2022privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehicul special N3 GUNOIERA IVECO catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII2022/01/31
HCL 74/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20222021/10/20
HCL 60/2021privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a listei de investitii2021/09/29
HCL 54/2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Vadu Pasii2021/06/25
HCL 53/2021Privind completarea nomenclatorului stradal si aprobarea numerelor administrative2021/06/25
HCL 52/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele in Asociatie2021/06/25
HCL 51/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie2021/06/25
HCL 50/2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”2021/06/25
HCL 49/2021privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Vadu Pasii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/31.05.20112021/05/20
HCL 48/2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”CENTRU ECVESTRU (MANEJ, ADAPOST CAI, ALEI, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE)”2021/05/20
HCL 47/2021privind cumpararea unui imobil – teren extravilan in comuna Sageata, sat Beilic, judetul Buzau în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”2021/05/20
HCL 46/2021Privind vânzarea unui terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău2021/05/20
HCL 45/2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”INTOCMIRE PUZ T85, T87 SI LOTIZARE”2021/05/20
HCL 44/2021privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 20222021/05/20
HCL 43/2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2021/05/20
HCL 42/2021Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Vadu Pasii2021/05/20
HCL 41/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/05/20
HCL 21/2021Privind aprobarea cadrului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local2021/02/25
HCL 20/2021privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 20202021/02/25
HCL 19/2021privind cumpararea unui imobil – teren extravilan in comuna Sageata, sat Beilic, judetul Buzau în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”2021/02/25
HCL 18/2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea infiintarii unui drum public in comuna Vadu Pasii2021/02/25
HCL 17/2021privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212021/02/25
HCL 16/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care orașul/comuna este membru asociat2021/02/25
HCL 15/2021privind aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul comunei Vadu Pasii si a A.D.I. Buzau – Maracineni2021/02/25
HCL 14/2021Privind completarea nomenclatorului stradal si aprobarea numerelor administrative2021/02/25
HCL 13/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/02/25
HCL 12/2021privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2021-2022 in localitatea Vadu Paşii2021/01/27
HCL 11/2021Privind aprobarea concesionării imobilului – cabinet medical situat pe str. Principala, nr. 17, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2021/01/27
HCL 10/2021privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII2021/01/27
HCL 9/2021pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 20202021/01/27
HCL 8/2021privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a compartimentului de asistență socială2021/01/27
HCL 7/2021privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2021-2023”2021/01/27
HCL 6/2021privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre2021/01/27
HCL 5/2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Vadu Pașii, jud Buzău care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Vadu Pașii2021/01/27
HCL 4/2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2021/01/27
HCL 3/2021privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil – teren extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau2021/01/27
HCL 2/2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea construirii unor SRM – uri in cadrul proiectului „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, UAT VADU PASII2021/01/27
HCL 1/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”2021/01/27
HCL 87/2020privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20212020/12/22
HCL 73/2020privind Aprobarea implementării obiectivului de investiții ,,Infințare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Vadu Pașii, Scurtești, Stăncești, Băjani, Focșănei și Gura Câlnăului, județul Buzău2020/09/21
HCL 72/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020 si a listei de investitii2020/09/21
HCL 71/2020privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Chijer Nicolae și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză2020/09/02
HCL 70/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pasii pe anul 2020 și a listei de investiții2020/09/02
HCL 69/2020privind Aprobarea Contractului pentru acoperirea costurilor nate pentru colectarea și transportul stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T comuna Vadu Pașii și a încjeierii acestuia cu S.C. Greenpoint Management S.A. în calitate de organizare care implementează răspunderea expinsă a producătorilor2020/08/20
HCL 68/2020privind Inființarea Clubului Sportiv ,,Club Sportiv Vadu Pașii,,2020/08/20
HCL 67/2020privind Organizarea rețelei școlare din localitatea Vadu Pașii2020/08/20
HCL 66/2020privind Aprobarea aderării comunelor Costești și Ulmeni prin Consiliulu Local în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Buzău-Mărăcineni”2020/08/20
HCL 65/2020privind Aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în suprafața de 2,5 ha situate în extravilanul comunei Vadu Pașii,t 89 P1066, cf. 253202020/08/20
HCL 64/2020privind Aprobarea concesionării unor suprafețe de teren situate în extravilanul și intravilanului comunei Vadu Pașii, județul Buzău2020/08/20
HCL 63/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2020 şi a listei de investiţii2020/08/20
HCL 62/2020privind Aprobarea inceperii investiției ,,CREȘTEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VADU PAȘII, JUDEȚUL BUZĂU2020/07/02
HCL 61/2020privind Aprobarea avizului de oportunitate referitor la inițierea unui Plan Urbanistic Zonal pentru T 85 și lotizare2020/07/02
HCL 60/2020privind Inființarea Clubului Sportiv ,,Asociația Club Sportiv Vadu Pașii,,2020/07/02
HCL 59/2020privind Rectficarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020 și a listei de investiții2020/07/02
HCL 58/2020privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2020/07/02
HCL 57/2020privind Dezmembrarea unor terenuri carea aparțin domeniului privat al comunei Vadu Pașii din satele Gura Calnăului, numar cadastral 25964 și Bajani , numar cadastral 247032020/06/22
HCL 56/2020privind Revocarea HCL nr. 17/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/06/22
HCL 55/2020privind Dezmembrarea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Vadu Pașii2020/06/22
HCL 54/2020privind Modificarea HCL nr 37/2020 privind cumpararea unor imobile teren intravilan în comuna Vadu Pașii, județul Buzău pentru prelungirea unui drum public2020/06/22
HCL 53/2020privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco Buzău 2009,, la care comuna Vadu Pașii este membru asociat2020/06/22
HCL 52/2020privind Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunai Vadu Pașii, județul Buzau2020/06/22
HCL 51/2020privind Atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, județul Buzău2020/06/22
HCL 50/2020privind Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 20212020/06/22
HCL 49/2020privind Alegerea președintelui de ședință2020/06/22
HCL 48/2020privind Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea comunei Vadu Pasii in dosarele 600/114/2020, 653/114/2020, 624/114/2020, 645/114/20202020/05/08
HCL 47/2020privind Aprobarea contractarii si garantarii unui leasing financiar in valoare de 25.890 euro fara tva pentru achizitionarea unei Autoutilitare de catre SC SERVICE CONSLOC VADU PASII2020/05/08
HCL 46/2020privind Modificarea si completarea a HCL nr.34/27.04.2018 privind completarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare cu indicatori prevazuti in anexa nr.7 la Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deseurilor conform prevederilor art.17 alin 1 lit d)2020/05/08
HCL 45/2020privind Revocarea HCL nr.6/31.01.2020 cu privire la solicitarile de terenuri conform Legii nr. 15/2003 in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/05/08
HCL 44/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pasii pe anul 2020 si a listei de investitii2020/05/08
HCL 43/2020privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2020/05/08
HCL 42/2020privind Actualizarea situatiei terenurilor disponibile in vederea aplicarii prevederilor Legii 15/2003 si aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte propietate persoanala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si vanzarii acestora2020/05/08
HCL 41/2020privind Aprobarea suportarii de catre Primaria Comunei Vadu Pasii a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice n cadrul Sistemului National Electronic de Plata Online cu cardul a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Vadu Pasii2020/05/08
HCL 40/2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vadu Paşii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/04/22
HCL 39/2020privind Atestarea aparteneței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile, terenuri situate în comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/04/22
HCL 38/2020privind Aprobarea planului de actiuni ce se vor realiza cu persoanele beneficiare de ajutor de incluziune2020/04/22
HCL 37/2020privind Cumpararea unor imobile-teren intravilan in comuna Vadu Paşii, judetul Buzau pentru prelungirea unui drum public2020/04/22
HCL 36/2020privind Vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al Comuna Vadu Paşii, judetul Buzău2020/04/22
HCL 35/2020privind Darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pașii a imobilului situat pe str Principală, nr.32, sat Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, județul Buzua2020/03/30
HCL 34/2020privind Aprobarea în Adunarea Generala a Acționarilor Societății Comerciale Trans Bus S.A. Pentru aducerea unor modificări la actul constitutive al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A este asociat2020/03/30
HCL 33/2020privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 20202020/03/30
HCL 32/2020privind insușirea Acordului de cooperare organizarea și exercitarea activității de contabilitate2020/03/30
HCL 31/2020privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, necesara asigurarii hranei persoanelor venite din zone contaminate cu virusul COVID 19, celor ce au intrat in contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu, precum și persdoanelor peste 65 de ani fara apartinatori de pe raza UAT Vadu Pașii,județul Buzau.2020/03/30
HCL 30/2020privind alegerea președintelui de ședință2020/03/30
HCL 29/2020privind Implementarea proiectului INFIINȚAREA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA VADU PAȘII, JUDEȚUL BUZĂU2020/03/13
HCL 28/2020privind Implementarea proiectului EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA VADU PAȘII, JUDEȚUL BUZĂU2020/03/13
HCL 27/2020privind Alipirea unor suprafețe de teren aparținând la domeniul privat al comunei Vadu Pașii, județul Buzau2020/03/13
HCL 26/2020privind Aprobarea programului de măsuri de gospodărire a apelor privind investițiile ce urmează a fi executate în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor2020/03/13
HCL 25/2020privind Dezmembrarea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Vadu Pașii2020/03/13
HCL 24/2020privind Aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Pașii, județul Buzau2020/03/13
HCL 23/2020privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local , Vadu Pașii nr,1 din data de 31.01.20202020/03/13
HCL 22/2020privind Modificarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și Planului anual de acțiune serviciile sociale acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, județul Buzau, pentru anii 2018-20202020/02/26
HCL 21/2020privind Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și de pierderi aferent anului 2019 a SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PAȘII2020/02/26
HCL 20/2020privind Aprobarea organigramei Serviciului Local de Salubrizare Vadu Pașii, serviciul public din subordinea Consiliului Local Vadu Pașii, județul Buzau2020/02/26
HCL 19/2020privind Aprobarea acordarea unui ajutor de urgență domnului IACOB ION, domiciliat în sat Vadu Pașii, strada  , comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/02/26
HCL 18/2020privind Solicitarea de a se aproba prin Hotarare de Guvern trecerea imobilului ,, Casa Negulescu,, situat în comuna Vadu Pașii, sat Băjani format din clădire și teren, din domeniul public al satului și administrației Ministerului Afecerilor Interne Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Buzau, în domeniul al comunei Vadu Pașii2020/02/26
HCL 17/2020privind Atestarea aparteneței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile, terenuri situate în comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/02/26
HCL 16/2020privind Declararea unor bunuri ca bunuri de uz și de interes public local2020/02/26
HCL 15/2020privind Aprobarea Programului de achiziții publice al Primăriei comunei Vadu Pașii, pentru anul 20202020/02/26
HCL 14/2020privind Aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2020, a organigramei și a statului de funcții2020/02/26
HCL 13/2020privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PAȘII2020/02/26
HCL 12/2020privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vadu PAȘII pe anulș 2020 si a listei obiectivelor de investiții2020/02/26
HCL 11/2020privind Aprobarea folosirii excendetului din anii precedenți2020/02/26
HCL 10/2020privind Aprobarea execuției bugetare aferente anului 20192020/02/26
HCL 09/2020privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comeuni Vadu Pașii2020/02/26
HCL 8/2020privind aprobarea aderării comunei Tisău prin Consiliul Local în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Buzău-Mărăcineni2020/02/17
HCL 7/2020PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI/CERERII DE FINANTARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE2020/01/31
HCL 6/2020Cu privire la solicitările de terenuri conform Legii nr. 15/2003, în comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/01/31
HCL 5/2020pentru revocarea HCL nr. 53/12.07.2019 privind acordarea unui imprumut de la bugetul local al Comunei Vadu Pasii pentru finantarea unor cheltuieli ale SERVICIULUI LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII2020/01/31
HCL 4/2020privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”2020/01/31
HCL 2/2020privind modificarea contractului de concesiune nr. 88/26.02.20192020/01/31
HCL 1/2020privind SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PASII2020/01/31

Comments are closed.