Proiecte de hotărâri ale Consiliului local emise in perioada 2020-2023

TitluDescriereData
Proiect de hotărâre nr. 57 / 2023privind aprobarea Organigramei şi ştatul de functii pentru SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PAŞIIdate
Proiect de hotărâre nr. 56 / 2023privind:  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Vadu Pasii, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului date
Proiect de hotărâre nr. 55 / 2023privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 54 / 2023privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţidate
Proiect de hotărâre nr. 37 / 2023privind implementarea proiectului „REABILITARE SCOALA SCURTESTI,  COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 36 / 2023Privind alegerea presedintelui de sedintadate
Proiect de hotărâre nr. 35 / 2023Privind privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 34 / 2023Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 33 / 2023Privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 32 / 2023Privind aprobarea transmiterii in folosita gratuita, pe perioada determinata, catre Agentia Nationala pentru Locuinte pe durata executiei investitiei, a unui teren in suprafata de 3641 mp care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 31 / 2023privind modificarea planului de tarifare zonala in cadrul comunei Vadu Pasii si a ADI Buzau-Maracinenidate
Proiect de hotărâre nr. 30 / 2023privind Aprobarea incheierii unui Protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si UAT Vadu Pasii, avand ca obiectiv asigurarea colaborarii interinstitutionale în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod My Smis 130963date
Proiect de hotărâre nr. 29 / 2023privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinata reechilibrarii contractului de executie lucrari nr. 285 din 28.09.2020 aferent proiectului „Unitate de ingrijire la domiciliu comuna Vadu Pasii, jud. Buzau” SMIS 127891date
Proiect de hotărâre nr. 28 / 2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Vadu Pasii, jud. Buzau”date
Proiect de hotărâre nr. 27 / 2023privind aprobarea asocierii UAT Vadu Pasii, jud. Buzau, conform Acordului de parteneriat, in vederea depunerii proiectului „Uniti pentru viitor verde”, proiect finantat din Fondul pentru mediu in cadrul Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediuluidate
Proiect de hotărâre nr. 26 / 2023Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 25 / 2023privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 24 / 2023privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 23 / 2023privind implementarea proiectului „REABILITARE SCOALA SCURTESTI, COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 22 / 2023privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei VADU PASII, JUDETUL BUZAUdate
Proiect de hotărâre nr. 21 / 2023privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Gloria Vadu Pasii in anul 2023date
Proiect de hotărâre nr. 20 / 2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”date
Proiect de hotărâre nr. 19 / 2023privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2023, lista de invstitii, a raportului de activitate privind anul fiscal 2022, a organigramei, a statului de functii si a salariilor de incadraredate
Proiect de hotărâre nr. 18 / 2023privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vadu Pasii, jud. Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 17 / 2023privind trecerea in propietate privata a comunei Vadu Pasii, in scopul stabilirii destinatiei de drum, a unei suprafete de teren intravilan de 2119 mp, cu nr. cad 30783, cv. 9, tarla 83, P 455, 455/1, prin renuntarea la dreptul de proprietate, conform declaratiei notariale nr. 3379  din 15.02.2023, act emis de UNNP-BIN Paun Nicolae date
Proiect de hotărâre nr. 16 / 2023privind alegerea preşedintelui de şedinţădate
Proiect de hotărâre nr. 14 / 2023privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascutidate
Proiect de hotărâre nr. 13 / 2023privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2023-2028date
Proiect de hotărâre nr. 12 / 2023privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe semestrul II  anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 11 / 2023privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2023 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastredate
Proiect de hotărâre nr. 10 / 2023privind aprobarea transmiterii in folosita gratuita, pe perioada determinata, catre Agentia Nationala pentru Locuinte pe durata executiei investitiei, a unui teren in suprafata de 3641 mp care aparţin domeniului publical comunei Vadu Paşii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 9 / 2023privind dezmembrarea unui teren care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii situate in sat Bajanidate
Proiect de hotărâre nr. 8 / 2023privind aprobarea investitiei “Modernizarea Serviciului Local de Salubrizare prin achizitia de dotari specifice” ce urmeaza a fi depus pentru finantare in cadrul Grupului de Actiune Locala Asociatia Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului Buzau, Masura M1/6B – DEZVOLTAREA ECHILIBRATA A SATELORdate
Proiect de hotărâre nr. 7 / 2023privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Vadu Pasii, serviciu public din subordinea Consiliului Local Vadu Pasii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 6 / 2023privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei consilierilor localidate
Proiect de hotărâre nr. 5 / 2023privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 4 / 2023privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 2023date
Proiect de hotărâre nr. 3 / 2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei obiectivelor de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 2 / 2023privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţi date
Proiect de hotărâre nr. 1 / 2023privind aprobarea  Contului de Execuţie pe  anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 113 / 2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 112 / 2022pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna VADU PASII este membru asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 111 / 2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 110 / 2022privind aprobarea darii in folosita gratuita a unui cimitir autorizat pe teren in suprafata de 1357 mp care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii catre Parohia Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 109 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 84/27.09.2022 privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 108 / 2022privind darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pasii a imobilului ,,SALA DE SPORT SCOLARA CU 102 LOCURI,, situata pe str. Bisericii nr. 38, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 107 / 2022Privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale pentru proiectul “INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VADU PASII, SAT VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 104 / 2022privind aprobarea participării U.A.T Comuna Vadu Pasii în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală aprobat prin Ghidul de Finantare din 3 octombrie 2022,  pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normala in Comuna Vadu Pasii”date
Proiect de hotărâre nr. 103 / 2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 102 / 2022privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe semestrul I al anului 2022date
Proiect de hotărâre nr. 101 / 2022privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Vadu Pasii nr. 8/28.02.2019  privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza UAT Vadu Pasii date
Proiect de hotărâre nr. 99 / 2022privind aprobarea infiintarii SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DIN COMUNA VADU PAȘII, SATELE APARTINATOARE BĂJANI, FOCȘĂNEI, GURA CÂLNĂULUI, SCURTEȘTI, STĂNCEȘTI SI VADU PAȘII, JUDETUL BUZĂU, precum si aprobarea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturaledate
Proiect de hotărâre nr. 98 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 70/30.06.2022date
Proiect de hotărâre nr. 97 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 59/27.04.2022date
Proiect de hotărâre nr. 96 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 69/31.05.2022date
Proiect de hotărâre nr. 95 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 49/19.04.2022date
Proiect de hotărâre nr. 94 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 26/25.02.2022date
Proiect de hotărâre nr. 93 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 220 mp situată în intravilanul satului Vadu Pasii, str. Orasului, nr. 123A, judetul Buzau, tarlaua 76, p 708, nr. Cad 30622 date
Proiect de hotărâre nr. 92 / 2022Privind  completarea nomenclatorului stradal si aprobarea numerelor administrativedate
Proiect de hotărâre nr. 91 / 2022privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023date
Proiect de hotărâre nr. 90 / 2022privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vadu Pasii, jud. Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 86 / 2022Privind atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 85 / 2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 84 / 2022privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 83 / 2022privind:  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Vadu Pasii, județul Buzău-Etapa 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluidate
Proiect de hotărâre nr. 82 / 2022Privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii “PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE ” din COMUNA VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 80 / 2022pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 79 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020date
Proiect de hotărâre nr. 78 / 2022privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023date
Proiect de hotărâre nr. 75 / 2022privind primirea de noi membrii si modificarea Actului constitutiv si Statutului ADI „Buzau-Maracineni” la care UAT VADU PASII este membru asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 74 / 2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 73 / 2022privind premierea elevilor de pe raza UAT Vadu Pasii cu rezultate deosebite la invatatura , olimpiade judetene si nationaledate
Proiect de hotărâre nr. 72 / 2022Privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, situat in sat Focsanei, T78, P750 in suprafata de 500mpdate
Proiect de hotărâre nr. 71 / 2022privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 70 / 2022Privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 69 / 2022privind aprobarea contractãrii şi garantãrii unui leasing financiar ȋn valoare de 13.800 euro fara tva pentru achiziţionarea unei Autoutilitate de care SC SERVICE CONSLOC VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 68 / 2022privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea a Unitatii Administrativ Teritoriala Vadu Pasii, judetul Buzau, pentru UAT Maracineni in vederea realizarii obiectivului “Infiintare sistem de distributie gaze natural in satelePotoceni, Căpătânesti si Mărăcineni, judetul Buzău”date
Proiect de hotărâre nr. 67 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Vadu Pasii în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociațiedate
Proiect de hotărâre nr. 66 / 2022Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 65 / 2022privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi aferent anului 2021 a SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PAŞIIdate
Proiect de hotărâre nr. 64 / 2022Privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente „Baza de date GIS la nivel local – Date deschise pentru Com. Vadu Pasii Jud. Buzau”date
Proiect de hotărâre nr. 62 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţădate
Proiect de hotărâre nr. 56 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT VADU PASII în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociațiedate
Proiect de hotărâre nr. 55 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 10.000 mp situată în extravilanul satului Gura Calnaului tarlaua 84, parcela 889, 1019, nr. Cad 30493, proprietatea privata a comunei Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 54 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 699 mp situată în intravilanul satului Gura Calnaului tarlaua 4, parcela 28, nr. Cad 30399, proprietatea privata a comunei Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 53 / 2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”date
Proiect de hotărâre nr. 52 / 2022privind darea in administrare a bunului imobil (teren) apartinand domeniului public al Comunei Vadu Pasii, in suprafata de 12 ha, nr. cadastral 1110, situat in tarlaua 9 a satului Focsaneidate
Proiect de hotărâre nr. 51 / 2022privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2023date
Proiect de hotărâre nr. 50 / 2022Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 49 / 2022privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii din satul Focsanei numar cadastral 24689, T14, 15, Parcela 72, 73date
Proiect de hotărâre nr. 48 / 2022Privind actualizare modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT  Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 45 / 2022Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru consutanta lunara, asistenta juridica si reprezentare in dosaredate
Proiect de hotărâre nr. 44 / 2022privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Buzău -Mărăcineni” la care UAT VADU PASII este membru asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 43 / 2022Privind atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 42 / 2022privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii din satul Gura Calnaului numar cadastral 30473date
Proiect de hotărâre nr. 41 / 2022pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 40 / 2022privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2022 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastredate
Proiect de hotărâre nr. 39 / 2022privind revocarea HCL Vadu Pasii nr. 21/2022date
Proiect de hotărâre nr. 38 / 2022Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 37 / 2022privind aprobarea numarului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 36 / 2022privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Gloria Vadu Pasii in anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 35 / 2022Privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 34 / 2022privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 33 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 1368 mp situată în intravilanul satului Focsanei, tarlaua 78, p 752, nr. Cad 30171 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 32 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 516 mp situată în extravilanul si intravilanul satului Gura Calnaului, tarlaua 85, p 1009, nr. Cad 27196 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 31 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 800 mp situată în extravilanul satului Gura Calnaului tarlaua 83, parcela 850 nr. Cad 26401 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 30 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 43858 mp situată în extravilanul satului Scurtesti, tarlaua 89, nr. Cad 30258 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 29 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 46000 mp situată în extravilanul satului Focsanei, tarlaua 85, nr. Cad 30438 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 28 / 2022privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 5500 mp situate in sat Gura Calnaului, tarlaua 84, comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 27 / 2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei VADU PASII în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”date
Proiect de hotărâre nr. 26 / 2022Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 25 / 2022privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2022-2023 in localitatea Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 24 / 2022pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 23 / 2022privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2022, lista de invstitii, a raportului de activitate privind anul fiscal 2021, a organigramei si a statului de functiidate
Proiect de hotărâre nr. 22 / 2022Privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 21 / 2022privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 20 / 2022privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 19 / 2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei obiectivelor de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 18 / 2022privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţidate
Proiect de hotărâre nr. 17 / 2022privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 15 / 2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Extindere retea de canalizare si modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”date
Proiect de hotărâre nr. 14 / 2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizare drumuri satesti in comuna Vadu Pasii,judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”date
Proiect de hotărâre nr. 13 / 2022privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Asfaltare drumuri locale in sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”date
Proiect de hotărâre nr. 12 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 23789 mp situată în extravilanul satului Focsanei, tarlaua 85, nr. Cad 24362 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 11 / 2022privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau.date
Proiect de hotărâre nr. 10 / 2022Privind stabilirea masurilor necesare asigurarii functionarii platformei, a managementului gunoiului de grajd ,in scopul pentru care a fost construita prin proiectul,’’(Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti)’’,aprobarea Regulamentului de Functionare a Platformei de Gunoi de Grajd,a Contractului de servicii,a modelului de Registru de intrari ,iesiri si a modelului de proces-verbal(proces-verbal predare-primire gunoi,process-verbal predare-primire compost).date
Proiect de hotărâre nr. 9 / 2022privind aprobarea Organigramei şi ştatul de functii pentru SERVICIUL LOCAL DE SALURIZARE VADU PAŞIIdate
Proiect de hotărâre nr. 8 / 2022privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI, CENTRALA TERMICA, FOISOR”date
Proiect de hotărâre nr. 7 / 2022privind “aprobarea documentației de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei Vadu Pașii, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b), coroborat cu art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, societății SERVICE CONSLOC S.R.L. – cu asociat unic U.A.T. Comuna Vadu Pașii”date
Proiect de hotărâre nr. 6 / 2022Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 32300 mp situată în extravilanul satului Scurtesti, tarlaua 93, P 1261, nr. Cad 26828 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 5 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT VADU PASII în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociațiedate
Proiect de hotărâre nr. 4 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunelor Mihailesti si Ghergheasa in Asociatiedate
Proiect de hotărâre nr. 3 / 2022Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 2 / 2022privind dezmembrarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 1 / 2022privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehicul special N3 GUNOIERA IVECO catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 97 / 2021privind alipirea unor suprafete de teren apartinand la domeniul privat al comunei Vadu Paşii judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 96 / 2021privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2022-2023 in localitatea Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 95 / 2021privind aprobarea incheierii contractului de dare în folosință gratuită a terenului de fotbal Vadu Pasii catre Liceul cu Program Sportiv “Iolanda Balas Soter” Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 94 / 2021privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 92 / 2021Privind privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI VADU PASII, județul BUZAU, a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI VADU PASII , Judetul BUZAU, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificatadate
Proiect de hotărâre nr. 91 / 2021Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea comunei Vadu Pasii in vederea initierii unui proces pentru revendicare imobiliara a terenului cu nr. cad 25861date
Proiect de hotărâre nr. 90 / 2021privind dezmembrarea unui imobil care aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 89 / 2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 88 / 2021Privind vânzarea unui terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 87 / 2021Privind aprobarea concesionării imobilului – cabinet medical situat pe str. Fundatura Scurta, nr. 2, sat Scurtesti, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 86 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţădate
Proiect de hotărâre nr. 85 / 2021pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 84 / 2021privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 􏰅Extindere retea de canalizare si modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau􏰆, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii 􏰇Anghel Saligny􏰆date
Proiect de hotărâre nr. 83 / 2021Privind inființarea și concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 82 / 2021privind aprobarea inceperii investitiei „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN SATUL STANCESTI, COMUNA VADU PASII, JUD. BUZAU”, in vederea depunerii spre finantare prin Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământdate
Proiect de hotărâre nr. 81 / 2021privind înfiinţarea unor noi staţii bus pentru cursele regulate de persoane în regim local ce vor fi realizate de SC TRANS BUS Buzau date
Proiect de hotărâre nr. 80 / 2021Privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 79 / 2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vadu Paşii a unui imobil teren situate in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 78 / 2021privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenului intravilan nr. cadastral 24297 cu suprafaţa de 1183 mpdate
Proiect de hotărâre nr. 77 / 2021privind dezmembrarea unor imobile care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii judetul Buzau date
Proiect de hotărâre nr. 76 / 2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 75 / 2021privind rectificare bugetului local􏰡􏰕􏰔􏰦􏰏􏰏 al comunei Vadu Pasii pe anul 2021 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 74 / 2021privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 􏰅INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU􏰆, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii 􏰇Anghel Saligny􏰆date
Proiect de hotărâre nr. 73 / 2021privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 􏰅Asfaltare drumuri locale insat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau􏰆, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii 􏰇Anghel Saligny􏰆date
Proiect de hotărâre nr. 72 / 2021privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 􏰅Modernizare drumuri satesti in comuna Vadu Pasii,judetul Buzau􏰆, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii 􏰇Anghel Saligny􏰆date
Proiect de hotărâre nr. 71 / 2021privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Gloria Vadu Pasii pentru anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 70 / 2021privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al U.A.T.Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 69 / 2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”date
Proiect de hotărâre nr. 68 / 2021privind dezmembrarea unui terenuri care aparţine domeniului privat al comunei Vadu Paşii din satul Gura Calnaului, numar cadastral 26065date
Proiect de hotărâre nr. 67 / 2021pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe primul semestrul al anului 2021date
Proiect de hotărâre nr. 66 / 2021Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea comunei Vadu Pasii in vederea contestarii Deciziei Curtii de Conturi nr. 24/02.09.2021date
Proiect de hotărâre nr. 65 / 2021Cu privire la solicitările de terenuri conform Legii nr. 15/2003, în comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 64 / 2021Privind vânzarea unui terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 63 / 2021privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 58 / 2021privind INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC, RESPECTIV APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI VADU PASII, JUDETUL BUZAU SI ALEGEREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLICdate
Proiect de hotărâre nr. 57 / 2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, CONSTRUIRE DRUM DE ACCES”date
Proiect de hotărâre nr. 54 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele in Asociatiedate
Proiect de hotărâre nr. 53 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatiedate
Proiect de hotărâre nr. 52 / 2021privind aprobarea Planului urbanistic zonal ”STATIE DE COMPOSTARE CU CAPACITATE 20.000 To/An”date
Proiect de hotărâre nr. 51 / 2021privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Vadu Pasii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/31.05.2011date
Proiect de hotărâre nr. 50 / 2021privind aprobarea Planului  urbanistic zonal ”CENTRU ECVESTRU (MANEJ, ADAPOST CAI, ALEI, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE)”date
Proiect de hotărâre nr. 49 / 2021privind cumpararea unui imobil – teren extravilan in comuna Sageata, sat Beilic, judetul Buzau în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 48 / 2021Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 32300 mp situată în extravilanul satului Scurtesti, tarlaua 93, P 1261, nr. Cad 26828 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 47 / 2021Privind vânzarea unui terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 46 / 2021privind aprobarea Planului  urbanistic zonal ”INTOCMIRE PUZ T85, T87 SI LOTIZARE”date
Proiect de hotărâre nr. 45 / 2021privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022date
Proiect de hotărâre nr. 44 / 2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 43 / 2021Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2.  al comunei Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 42 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă date
Proiect de hotărâre nr. 41 / 2021privind aprobarea burselor pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 40 / 2021privind completarea Regulamentul de organizare și funcționare al CLUBULUI SPORTIV VADU PAȘIIdate
Proiect de hotărâre nr. 39 / 2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vadu Paşii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 38 / 2021privind implementarea proiectului „REALIZARE COLECTOR DE CANALIZARE PE STRADA ORASULUI DIN SAT VADU PASII, COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 37 / 2021privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 36 / 2021privind aprobarea bugerului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a listei obiectivelor de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 35 / 2021privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţidate
Proiect de hotărâre nr. 30 / 2021Privind atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 29 / 2021privind acceptarea donaţiei unui teren în vederea infiintarii unui drum public in comuna Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 28 / 2021privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2021, a organigramei si a statului de functiidate
Proiect de hotărâre nr. 27 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Vadu Pașii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 26 / 2021pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023date
Proiect de hotărâre nr. 25 / 2021privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele judetene care tranziteaza UAT Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 24 / 2021privind implementarea proiectului „REABILITARE STRADA ORASULUI COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 23 / 2021privind implementarea proiectului „INLOCUIRE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE ORASULUI, BISERICII SI GEORGE BACOVIA SI REALIZARE COLECTOR DE CANALIZARE PE STRADA ORASULUI DIN SAT VADU PASII, COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 22 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Vadu Pasii este membru asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 21 / 2021Privind aprobarea cadrului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Localdate
Proiect de hotărâre nr. 20 / 2021privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 2020date
Proiect de hotărâre nr. 19 / 2021privind cumpararea unui imobil – teren extravilan in comuna Sageata, sat Beilic, judetul Buzau în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”date
Proiect de hotărâre nr. 18 / 2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea infiintarii unui drum public in comuna Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 17 / 2021privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 16 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care orașul/comuna este membru asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 15 / 2021privind aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul comunei Vadu Pasii si a A.D.I. Buzau – Maracinenidate
Proiect de hotărâre nr. 14 / 2021Privind completarea nomenclatorului stradal si aprobarea numerelor administrativedate
Proiect de hotărâre nr. 13 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţădate
Proiect de hotărâre nr. 12 / 2021privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2021-2022 in localitatea Vadu Paşiidate
Proiect de hotărâre nr. 11 / 2021Privind aprobarea concesionării imobilului – cabinet medical situat pe str. Principala, nr. 17, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 10 / 2021privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 9 / 2021pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 2020date
Proiect de hotărâre nr. 8 / 2021privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a compartimentului de asistență socialădate
Proiect de hotărâre nr. 7 / 2021privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2021-2023”date
Proiect de hotărâre nr. 6 / 2021privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastredate
Proiect de hotărâre nr. 5 / 2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Vadu Pașii, jud Buzău care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Vadu Pașiidate
Proiect de hotărâre nr. 4 / 2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 3 / 2021privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil – teren extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 2 / 2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea construirii unor SRM – uri in cadrul proiectului „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, UAT VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 1 / 2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”date
Proiect de hotărâre nr. 93Privind modificarea tarifelor de colectare, transport, sortare si eliminare a deseurilor municipale fractia uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla) si colectare, transport a deseurilor municipale fractia umeda in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 92privind ajustarea preţului la apă potabilă livrată în comuna Vadu Paşii, de către operatorul SC SERVICE CONSLOC SRLdate
Proiect de hotărâre nr. 91privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 90Privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de echipamente IT pentru Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau necesara desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in contextul provocat de coronavirusul COVID-19”date
Proiect de hotărâre nr. 89Privind acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 49 mp, teren aparținând domeniului public al comunei, situat in incinta Scolii Gimnaziale Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor– etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”date
Proiect de hotărâre nr. 88privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei consilierilor localidate
Proiect de hotărâre nr. 87privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 86privind delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 85privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2020date
Proiect de hotărâre nr. 84privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2020 si a listei de investitiidate
Proiect de hotărâre nr. 83cu privire desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Vadu Paşii in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnazială Vadu Paşii, judeţul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 50Privind atestarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 82PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”date
Proiect de hotărâre nr. 81DE APROBARE A MEMORIULUI GENERAL INTEGRAT SI DEVIZULUI GENERAL CENTRALIZAT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”date
Proiect de hotărâre nr. 79PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”date
Proiect de hotărâre nr. 78privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din fondurile alocate in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței …date
Proiect de hotărâre nr. 77privind alegerea viceprimarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 76privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 77/3privind alegerea viceprimarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 76/2privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 62privind Aprobarea avizului de oportunitate referitor la inițierea unui Plan Urbanistic Zonal pentru T 85 și lotizaredate
Proiect de hotărâre nr. 60privind Rectficarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020 și a listei de investițiidate
Proiect de hotărâre nr. 61privind Inființarea Clubului Sportiv ,,Asociația Club Sportiv Vadu Pașii,,date
Proiect de hotărâre nr. 59privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedentidate
Proiect de hotărâre nr. 52privind Atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, județul Buzăudate
Proiect de hotărâre nr. 57privind Revocarea HCL nr. 17/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pașii, județul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 56privind Dezmembrarea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Vadu Pașiidate
Proiect de hotărâre nr. 55privind Modificarea HCL nr 37/2020 privind cumpararea unor imobile teren intravilan în comuna Vadu Pașii, județul Buzău pentru prelungirea unui drum publicdate
Proiect de hotărâre nr. 54privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco Buzău 2009,, la care comuna Vadu Pașii este membru asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 53privind Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunai Vadu Pașii, județul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 51privind Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021date
Proiect de hotărâre nr. 48privind Aprobarea contractarii si garantarii unui leasing financiar in valoare de 25.690 euro fara tva pentru achizitionarea unei Autoutilitare de catre SC SERVICE CONSLOC VADU PASIIdate
Proiect de hotărâre nr. 47privind Modificarea si completarea a HCL nr.34/27.04.2018 privind completarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare cu indicatori prevazuti in anexa nr.7 la Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deseurilor conform prevederilor art.17 alin 1 lit d)date
Proiect de hotărâre nr. 46privind Revocarea HCL nr.6/31.01.2020 cu privire la solicitarile de terenuri conform Legii nr. 15/2003 in comuna Vadu Pasii, judetul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 44privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedentidate
Proiect de hotărâre nr. 43privind Actualizarea situatiei terenurilor disponibile in vederea aplicarii prevederilor Legii 15/2003 si aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte propietate persoanala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si vanzarii acestoradate
Proiect de hotărâre nr. 42privind Aprobarea suportarii de catre Primaria Comunei Vadu Pasii a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice n cadrul Sistemului National Electronic de Plata Online cu cardul a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Vadu Pasiidate
Proiect de hotărâre nr. 41privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020date
Proiect de hotărâre nr. 40privind Atestarea aparteneței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile, terenuri situate în comuna Vadu Pașii, județul Buzaudate
Proiect de hotărâre nr. 34privind Aprobarea în Adunarea Generala a Acționarilor Societății Comerciale Trans Bus S.A. Pentru aducerea unor modificări la actul constitutive al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A este asociatdate
Proiect de hotărâre nr. 33privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020date
Proiect de hotărâre nr. 32privind insușirea Acordului de cooperare organizarea și exercitarea activității de contabilitatedate
Proiect de hotărâre nr. 31privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, necesara asigurarii hranei persoanelor venite din zone contaminate cu virusul COVID 19, celor ce au intrat in contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu, precum și persdoanelor peste 65 de ani fara apartinatori de pe raza UAT Vadu Pașii,județul Buzau.date
Proiect de hotărâre nr. 30privind alegerea președintelui de ședințădate

Comments are closed.